نام : فرهاد
نام خانوادگی : آقازاده
عنوان :
تاریخ تولد :
جنسیت : مرد
نوازنده ويلن

آقا زاده‌، فرهاد

نوازنده

تولـّد: يزد‌، 25 تير 1355 ش

فرهاد آقا‌زاده‌، فرزند علي اصغر، در 1367 ش در مقطع راهنمايي در مسابقات نقـّاشي‌، مقام او‌ْل استان و چهارم كشور را به دست آورد و سال بعد موفـّق به كسب عنوان اوّل كشوري شد. وي در 1369‌ش نوازندگي ويولن را نزد علي‌اصغر مهنام آموخت. سپس به فراگيري رديف موسيقي ايراني نزد اسدالله‌ملك پرداخت و اصول و مياني آهنگسازي و هارموني را از فرهاد فخرالد‌ّيني پرداخت . آقازاده هفت سال پياپي رتبۀ او‌ّل نوازندگي ويولن را در مسابقات استاني كسب كرده‌است.

فعـّاليـّتها: شركت در جشنوارۀ موسيقي لاله‌هاي‌سرخ بسيج‌؛ تشكيل اركستر چكاوك‌؛ اجراي كنسرتهاي مختلف‌؛ چون : ترنـّم خيال‌، بوي باران و دلشدگان‌؛ همكاري با واحد موسيقي صدا‌و‌سيماي مركز يزد‌؛ آموزش تئوري و عملي موسيقي.

 مشاهير يزد